print logo

Bob Zou

Jiangxi Bangshi Vehicle Manufacturing Co.,Ltd

No.122, Furong Road

410015 Changsha, Hunan

China


truck, bus, electric tricycle


Oil tank truck
Watering truck
Concrete mixer truck
Dump truck
Special purpose vehicle
Nature gas city bus
Electric tricycle

Focus

truck, bus, electric tricycle