print logo

Xiangyun Plush Toys Dolls Manufacturer Co., Ltd

4 Road, Longshan, Xinshen, Shenzhen, Guangdong, P. R. China

518000 Shenzhen

China


Telephone: 86-755-89583857

Xiangyun Plush Toys Dolls Manufacturer Co., Ltd. is an international plush toy manufactuirer.

Focus

plush doll, stuffed toys, stuffed animal