print logo

Fair Trade Egypt

27 Yehia Ibrahim str., Apt. 8, Zamalek

Cairo

Egypt


Telephone: +20 2 27365123

Telefax: +20 2 27383091

Fair Trade Egypt is a nonprofit organization whose goal is to empower Egyptian artisans through the practice of Fair Trade.